Bedre ældrepleje, marts 2023. Analyse for Forum for Fremtidens Ældrevelfærd om hvordan markedet for friplejeboliger fungerer  – og hvordan reglerne kan forenkles og forbedres.

Teknologier til CO2-fangst og deres potentiale, oktober 2021. Analyse for Klima, Energi- og Forsyningsministeriet om teknologier til CO2-fangst, deres potentiale og hvad det vil kræve at udnytte potentialerne.

Offentlig produktivitet, november 2021. Analyse for CEPOS af produktivitetsvæksten i den offentlige sektor.

Ejerskab og styring af en dansk CO2-infrastruktur, august 2021. Analyse for Klima, Energi- og Forsyningsministeriet om hvilke dele af en kommende danske CO2-infrastruktur, der bør være hhv. offentlig og privat.

Produktivitet, import og velstand, maj 2021. Analyse for CEPOS af den danske produktivitetsudvikling – med særlig vægt på at se globalisering og import som produktivitetsdriver.

Klimapolitik og rammer for udvikling af løsninger baseret på ny teknologi, maj 2021Oplæg til rundbordssamtale i IDA om hvordan man bedst fremmer nye teknologier, så de kan fremme klimahensyn.

Et integreret nordisk byggemarked, april 2021. Analyse for Nordisk Ministerråd om perspektiverne i at harmonisere de nordiske byggeregler og dermed få et større byggemarked med bedre byggeri og højere produktivitet.

Socialt bæredygtig grøn omstilling i Norden, oktober 2020. Analyse for Nordisk Ministerråd om mulige effekter af den grønne omstilling på uligheden – og hvordan man kan forene en grøn omstilling med en fortsat god social balance.

Liberaliser affaldssektoren, juni 2020. Analyse for CEPOS om perspektiverne for den grønne omstilling af liberaliseringer af affaldslovgivningen.

Tema Nord – Digital Learning in Nordic Higher Education Institutions, maj 2020 – en analyse for Nordisk Ministerråd om barrierer og muligheder ved mere digital læring – både som blended learning og som online-undervisning.

Sæt fjernvarmekunderne fri, januar 2020. Analyse for CEPOS om fjernvarmesektoren og om mulighederne for både større effektivitet og at understøtte den grønne omstilling.

Nordisk TV på tværs af grænser, maj 2019. Analyse for Nordisk Ministerråd af mulighederne for at sende mere public service-tv over landegrænserne i Norden.

Regulering af forsyningstjenester, december 2018. Analyse for CEPOS af status for den danske forsyningsregulering (el, fjernvarme, gas og vand) i et internationalt perspektiv.

Business Finance in the Arctic, november 2018. Analyse for Udenrigsministeriet om mulighederne for at skabe bedre finansieringsmuligheder for SMV´er i hele det Arktiske område, fra Alaska og Canada over Grønland, Færøerne, Island og Nordskandinavien til Rusland.

Investeringer og ny teknologi, september 2018. Analyse for AxcelFuture om investerings- og produktivitetsudviklingen i Danmark og globalt.

Samfundsøkonomisk analyse af dansk landbrug, august 2018. Analyse for Dyrenes Beskyttelse af landbrugets samfundsøkonomiske betydning – målt både på beskæftigelse og indtjening, kapitalforbrug mv.

Evaluation of Nordic Energy Technology Perspectives, februar 2018. En evaluering for Nordisk Energiforskning af organisationens flagskib – NETP, som udarbejdes i samarbejde med den international energiorganisation, IEA.

Analyse af virkningen af at anmelde arbejdstilsyn, januar 2018. Analyse for Arbejdstilsynet af virkningen af at anmelde arbejdstilsyn – i stedet for at komme delvist uanmeldt.   

Fødevareanalyse – Greater Copenhagen, januar 2018. Analyse for Region Sjælland og Region Hovedstaden af de østdanske fødevarevirksomheders udfordringer.

Konkurrencen på detailmarkedet for el, november 2017. Analyse For Dansk Energi af konkurrenceforholdene for slutbrugere af el – dvs. forbrugere og mindre virksomheder.  

Nordic strengths in green transportnovember 2017. Analyse for Nordisk Ministerråd om nordiske styrkepositioner i grøn transport – dvs. el-, biogas- og brintbiler, andre transportmidler, by- og transportplanlægning mv.

Konkurrence om tog, taxi og post – med sammenfatning, august 2017. Analyse for CEPOS om konkurrenceforholdene i væsentlige del af den danske tranportsektor, benchmarket med andre lande.

Analyse af det danske fødevarelandskabaugust 2017. Analyse for Vestdansk Erhvervssamarbejde (Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark) af den danske fødevareklynge.

Analyse af Greater Copenhagens stærkeste forskningsområder målt på investeringspotentialet – med bilagmarts 2017. Analyse for CopCap (Copenhagen Capacity).

Aalborg universitets vidensamarbejde – effekter for virksomheder, myndigheder og samfund, februar 2017. Analyse for Aalborg Universitet.

Evaluering af VE-godkendelses ordningen, december 2016. Analyse for Energistyrelsen af fordele og omkostninger ved at kræve en VE-godkendelse af alle, der installerer VE-udstyr hos private forbrugere.

Analyse om europæiske forskeres mobilitet mellem universiteter og erhverv – med bilag, november 2016. Analyse for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd baseret på in-situ studier i Schweiz, Tyskland og Danmark.

Analyse af Københavns klynger og vækstmuligheder (Bilag 1. Kortlægning af Københavns erhvervspræstationer og specialisering, Bilag 6. Cityhandel og cityturisme), juni 2016. En analyse for Københavns Kommune af Københavns erhvervsmæssige styrker og vækstmuligheder.

Udbredelse af varmepumper i Danmark, marts 2016: En analyse for Energistyrelsen om mulighederne for at øge udbredelsen af varmepumper i Danmark gennem en ny forretningsmodel, hvor energiselskaber ejer varmepumpen hos forbrugeren.

 

Jeg har også lavet strategioplæg og analyser for Gate 21 om samarbejdsmuligheder og synergier på cleantech-området og om dansk-svenske grænsebarrierer for et større erhvervssamspil.

Som direktør i Öresundskomiteen forestod jeg en række analyser af potentialerne ved et stærkere dansk-svensk samarbejde over Øresund i Greater Copenhagen. Det resulterede i 7 Öresundsperspektiv:

Öresundsperspektiv 1-Överpris-pa-överfarten, 2015 – en analyse af effekterne af at sætte prisen på togbilletter mellem København og Malmö med.

Öresundsperspektiv 2 – Fast forbindelse med fast finansiering, 2015 – en analyse af økonomien i en HH-forbindelse (fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg).

Öresundsperspektiv 3 – Kbh – Sthml, 2015 – en sammenligning af den økonomiske vækst i København og Stockholm i de sidste 20 år.

Öresundsperspektiv 4 – Integrationsindeks 2015, 2015 – et indeks for øresundsintegrationen.

Öresundsperspektiv 5 – Terminsafgifter, 2015 – en analyse af omkostninger og benefits for Danmark af svenske studerende i København (som skal betale det, der i Sverige nævnes terminsafgifter, dvs. en undervisningsafgift).

Öresundsperspektiv 6 – Ett hav av hinder, 2015. En analyse af det arbejdsmarkedet over Øresund – hvad er egentlig potentialet ved en fuld integration?

Öresundsperspektiv 7 – Inställd på försening, 2015 – en analyse af regulariteten i togdriften over Øresund.